Qt编码转码

QByteArray utf8ToGb2312(const QByteArray &strUtf8) {
    QString strUnicode = QTextCodec::codecForName("utf-8")->toUnicode(strUtf8);
    QByteArray byteGb2312 = QTextCodec::codecForName("gb2312")->fromUnicode(strUnicode);
    return byteGb2312;
}

其他类似

本文作者:vanxkr

本文链接:http://www.vanxkr.com/2021/3/Qt-codec

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用CC BY-NC-SA 3.0许可协议。转载请注明出处!

[转]Qt项目架构经验总结 - 飞扬青云
0 条评论
已登录,注销 取消